بیمار، الف. ر.، ۴۸ ساله از شهرستان خوی، به دلیل درد ناشی از دیسک گردن، درد و احساس سوزش در کتف و ضعف و کرختی هر دو دست به مطب ما مراجعه کردند و از سه سال پیش با این مشکل درگیر بودند.
تنها سه جلسه طب سوزنی، لیزرآکوپانکچر، لیزر گوش و لیزر موضعی باعث بهبود درد تا ۵۰ درصد گردید. درمان جهت بهبودی کامل در سفر بعدی ایشان به تهران ادامه خواهد داشت.

 

نظر خود را بنویسید