از دیدگاه طب چینی تشـخیص علـت ناهماهنگـی از اهمیت ویژه ای برخوردار  اسـت، زیرا تنهـا بـا انجام این تشـخیص اسـت کـه می‌توان بـه بیمار توصیـه کرد چگونه از آن اجتنـاب ورزد، آن را به حداقل میـزان ممکـن برسـاند یا از بازگشـت آن ممانعـت به عمل آورد. ⁦

در این میان هنـر تشـخیص از طریـق «مشـاهده» در طـب چینی بـر پایـۀ دو اصـل کلـی قـرار دارد: مشـاهدۀ ویژگیهـای سرشـتی و مشـاهدۀ علائـم واقعـی ناهماهنگـی.

از بین علایم جسمی ناهماهنگی می توان به علائمی از جمله رنگ چهره، علائم لب ها، دهان، ویژگی ناخن و … اشاره کرد.

ویژگی لب ها و دهان در تشخیص وضعیت اعضای داخلی فرد:

لب هـای قرمـز کمرنـگ، مرطـوب و درخشـان:
وضعیـت نرمـال و مطلـوب طحـال
لبهای رنگ پریده: کمبود خون
لبهای قرمز و خشک: گرما در معده و طحال
لبهای ارغوانی یا مایل به آبی: گرفتگی خون
دهان اندکی باز: الگوی تهی
تنفس از طریق دهان: کمبود چی (انرژی) ریه
رنـگ مایـل بـه سـبز در اطـراف دهـان: گرفتگـی خـون کبـد یـا رکـود چـی (انرژی) کبد

 

پوست
از دیدگاه طب چینی، پوسـت از لحاظ فیزیولوژیک به ریه ها مربوط اسـت. با این وجود، پوسـت بـا وضعیـت خـون و از آن طریق با کبد نیـز ارتباط دارد.
از ایـنرو، تمـام بیماریهـای پوسـتی بـا ریه هـا مرتبـط نیسـتند و بسـیاری از وضعیتهـای پوسـتی ناشـی از گرمـا یـا گرفتگـی خـون بوده و بـه وضعیت کبـد مربوط هسـتند. عـلاوه بر ایـن، گرما در خون نیز میتواند از گرمـای معـده ناشـی شـود؛ بنابرایـن، برخـی بیماریهـای پوسـتی ممکن اسـت بـه معده هـم مربوط باشـند. پوسـت خشـک معمـولاً نشـانگر کمبـود خـون کبـد اسـت، درحالیکـه پوسـت دارای خـارش ناشـی از بـاد اسـت کـه مخصوصاً در بیماریهای پوسـتی اغلب ناشـی از خون کبد است.

پاپول هـا معمولاً نشـاندهندۀ گرمـا در معده یا ریه ها، وزیکول ها بیانگر رطوبت و ماکولهـا بیانگر ناهماهنگی در سـطح خون هسـتند؛ اگر ماکول ها قرمز باشـند، گرما در خون، اگـر ارغوانـی باشـند، گرفتگـی خـون و اگر مایـل به آبی باشـند، سرما در خون را نشـان میدهند.

 

ناخن ها

ناخنهـای رنگ پریـده نشـاندهندۀ کمبـود خـون و ناخنهـای مایـل بـه آبـی نشـاندهندۀ گرفتگـی خون (کبـد) اسـت. ناخنهـای شـیاردار نشـاندهندۀ کمبـود خـون کبد اسـت.

 

زبان

مشـاهدۀ زبـان رکـن اصلی تشـخیص بیماری اسـت؛ زیـرا نشـانه های قابل رؤیـت و واضحـی بـرای ناهماهنگی بیمـار فراهـم میکنـد. تشـخیص از طریـق زبان روشـی بسـیار قابل اطمینـان اسـت. هنگامیکـه وضعیـت پیچیـده ای وجود دارد و علائـم مغایـر باهـم وجـود دارد، زبـان تقریبا همیشـه الگـوی بنیـادی و اصلـی را منعکـس میکنـد.
مشـاهدۀ زبان بر اساس چهار مورد اصلی انجام میشود:
رنگ بدنۀ زبان

شـکل بدنه

پوشش زبان

رطوبت زبان

گوش ها

برگرفته از کتاب «مبانی جامع طب چینی»، جلد دوم، صفحات ۱۳۱ تا ۱۴۶، مترجم: دکتر عباس انصاری

 

نکته: تشخیص وضعیت بیمار بر اساس تغییر در چشم، گوش، لب ها و دهان، ناخن ها، رنگ چهره و …، نیاز به تأیید توسط روش های تشخیصی دیگر مثل تشخیص از طریق نبض، معاینه، پرسش از بیمار و … دارد؛ بنابراین، وجود هر یک از علائم ذکرشده به تنهایی نمی تواند دال بر مشکل در اعضای داخلی فرد باشد. تشخیص صحیح و قطعی تنها از فرد ماهر در این زمینه بر می آید.

 

 

http://www.Instagram.com/dr.abbas_ansari

T.me/@DransariClinic

۰۲۱-۲۶۷۶۷۲۰۵

۰۹۱۰۶۶۴۲۹۲۰

 

نظر خود را بنویسید