هیجانات از دیدگاه طب غربی و شرقی

طـب غربی تأثیـر هیجانات بر اعضای بـدن را به‌عنوان عامـل ثانویـه یا تحریک‌کنندۀ بیماری (و نـه عامل اولیه) در نظـر می‌گیرد، در حالی‌که طـب چینی به هیجانات به‌عنوان بخـش یکپارچـه و تفکیک‌ناپذیـر حـوزۀ عملکـرد اعضای داخلـی و همچنین علل مسـتقیم بیماری می‌نگرد.

زمانـی کـه هیجان‌ها مـا را در تصرف خـود دارند و از کنتـرل ما خـارج هسـتند، می‌توانند عامـل بیماری باشند. هیجانـات، محرک‌هـای ذهنـی هسـتند کـه زندگـی عاطفـی ما را تحـت تأثیر قرار می‌دهند. در شـرایط نرمال، هیجانـات علت بیماری واقع نمی شوند. هیجانـات تنهـا زمانی که بسـیار طولانی‌مدت و شـدید باشـند، موجـب بیمـاری می‌شـوند؛ تنهـا زمانی کـه ما در وضعیـت هیجانـی خاصـی بـرای مدتـی طولانـی (ماه‌هـا یـا سـال‌ها) قـرار می‌گیریـم، هیجانـات منجـر بـه بیماری می‌شـوند. به‌عنوان مثال، اگر موقعیت خانوادگی یا شـغلی خاصـی باعث خشـم و ناراحتی مداوم ما گـردد، این امر بر کبد اثر می گذادرد و موجب ناهماهنگی داخلی می‌شـود. در مـوارد معـدودی، هیجانـات در مدت‌زمان بسـیار کوتاه نیز می‌تواننـد موجـب بیمـاری شـوند، به شـرطی کـه به‌اندازۀ کافی شـدید باشـند. به طور خلاصه:

  • هیجانـات محرک‌هـای ذهنـی هسـتند کـه بـر زندگـی عاطفـی مـا تأثیـر می‌گذارند، امـا تحت شـرایط نرمـال موجـب بیمـاری نمی‌شـوند.
  • هیجانـات هنگامـی موجـب بیمـاری می‌شـوند که مـا دیگـر آن‌هـا را تحت کنترل نداشـته باشـیم، بلکـه آن‌هـا بـر ما تسـلط یابند.
  • هیجانـات هنگامـی موجـب بیمـاری می‌شـوند که مزمن یا بسـیار شـدید باشـند.
  • اسـترس هیجانـی علـت داخلـی بیماری اسـت که به‌طـور مسـتقیم بـه اندام‌هـای داخلـی آسـیب می‌رسـاند.

اثرات غمگینی

غمگیـن بـودن ریه‌هـا را تضعیـف می‌کنـد، امـا بـر قلـب نیـز تأثیـر می‌گـذارد. در حقیقـت، بـر اسـاس متون چینی غمگینـی از طریـق قلـب بـر ریه‌هـا اثر می‌گـذارد. غمگینی موجـب انقبـاض عضـلات و آشـفتگی قلـب می‌شـود، این حالـت به سـمت لوب‌های ریه‌ها فشـار آورده و چـی (انرژی) نمی‌توانـد آزادانـه گـردش کنـد. بنابرایـن، بر اسـاس ایـن متـن، غمگینی نخسـت بر قلـب اثر گذاشـته و ریه‌هـا متعاقباً تحـت تأثیر قـرار می‌گیرنـد.
غمگینی شـامل هیجان‌های سـوگ و افسـوس اسـت، هماننـد وقتی‌که فردی افسـوس کار یا تصمیم خاصی در گذشـته را می‌خـورد و ذهن دائماً به آن زمـان برمی‌گردد. ریـه چـی (انرژی) را کنتـرل می‌کند و غمگینـی  منجـر بـه کمبـود چـی ریـه شـده و بـا علائم زیر بروز می یابد:

  • کوتاهی نفس
  • خسـتگی
  • احسـاس ناراحتی در قفسـۀ سینه
  • افسردگی یا گریه
  • در زنـان، کمبود چی ریـه ممکن اسـت منجـر به کمبود خـون و آمنوره شـود

تخلیص از کتاب «مبانی جامع طب چینی»، جلد دوم، فصل ۲۰، مترجم: دکتر عباس انصاری

 

درمان غمگینی و اختلال سوگ با طب سوزنی و لیزرآکوپانکچر

همانطور که در بالا گفته شد، در مواردی که هیجانات طولانی مدت و شدید باشند، طب چینی آن ها را عامل اولیه بیماری در نظر می گیرد. اگر احساس ناراحتی در قفسه سینه داشته باشید، و مدت طولانی دچار غم و ناراحتی بوده باشید، طب سوزنی با درمان همزمان غمگینی و علائم جسمی مرتبط با آن بسیار موفق عمل می کند؛ چرا که این طب، طبی کل نگر است که سیستم های ذهنی و جسمی را همزمان مورد توجه قرار می دهد. درمان می تواند با روشی نوین در طب سوزنی به نام لیزرآکوپانچر که در آن نقاط طب سوزنی با لیزر کم توان تحریک می شوند، انجام شود که نسبت به طب سوزنی سنتی موثرتر و کاملا بدون درد و عارضه است.

 

نظر خود را بنویسید