فازهای مختلف سیکل قاعدگی از دیدگاه طب چینی (برگرفته از کتاب بیماری های زنان در طب چینی؛ فصل دوم، مترجم: دکتر عباس انصاری [در مرحله ویراستاری])

سیکل قاعدگی نتیجه تعامل پیچیده و حساس بین هیپوتالاموس، هیپوفیز و تخمدان ها است. هیپوتالاموس، هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) را ترشح می کند که این هورمون به نوبه خود ترشح FSH و LH  را توسط هیپوفیز تحریک می کند.
FSH رشد فولیکول را در طول فاز فولیکولی در تخمدان ها تحریک می کند، درحالیکه LH جسم زرد را در طول فاز لوتئال تحریک می کند.

محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- تخمدان متناظر با محور  کانال حاکم و کانال هدایتگر در طب چینی است که هردو از کلیه ها (که تخمدان ها را دربرمی گیرد) منشا می گیرند.
کانال حاکم که جنبه یانگ سیکل قاعدگی را کنترل می کند، از مغز (که هیپوتالاموس در آنجا قرار دارد) عبور می کند؛ هردو کانال هدایتگر و حاکم که جنبه های یین و یانگ سیکل قاعدگی را کنترل می کنند، از تخمدان ها عبور می کنند.

 در طب چینی، چهار فاز سیکل قاعدگی نتیجۀ نوسان یین کلیه و یانگ کلیه و همچنین مکانیسم فیدبک بین کلیه ها و قلب هستند. قلب در مکانیسم فیدبک نقش دارد. چی قلب به کلیه ها نزول پیدا می کند تا باعث تخمک گذاری و قاعدگی شود و تغییر از یانگ به یین هنگام شروع قاعدگی و تغییر از یین به یانگ در زمان تخمک گذاری رخ می دهد.

ارتباط بین قلب و کلیه ها در فیزیولوژی قاعدگی، یکی از جنبه های مهم ارتباط بین قلب و کلیه‌ها، آتش و آب است. آتش و آب (و قلب و کلیه ها) با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، به هم واکنش نشان می دهند و یکدیگر را تغذیه می کنند.
فاز ۱: قاعدگی

در طول فاز ۱، خونریزی رخ می دهد. این فاز با حرکت روبه پایین چی و خون مشخص می گردد که به تخلیه کافی خون در طول قاعدگی کمک می کند. «تخلیه کافی خون در طول قاعدگی حایز اهمیت است؛ اگر تخلیه خون ناکافی باشد، ممکن است منجر به «احتباس خون قاعدگی» و احتمالاً آندومتریوز شود.

 

فاز ۲: پس از قاعدگی

در طول فاز ۲، یانگ کاهش می یابد و یین نسبتاً به سرعت افزایش می یابد که نشان دهندۀ رشد فولیکول تحت تاثیر FSH است. اگر یین بطور کافی رشد نکند، تخمک گذاری ممکن است با تاخیر همراه شود. اگر یانگ بطور کافی کاهش پیدا نکند، تخمک گذاری ممکن است زودتر از موعد رخ دهد.

 فاز ۳: میانه سیکل  (تخمک‌گذاری)

تخمک گذاری در اوایل فاز ۳ رخ می دهد. در طول این فاز، کانال های حاکم، هدایتگر و نافذ در حال فعالیت شدید به منظور فراهم آوردن شرایط تخمک گذاری هستند. تخمک گذاری وابسته به یین کلیه (تخمک و استروژن) است، اما نیازمند گرمای آتش وزیر (پروژسترون) نیز می باشد.

فاز ۴: پیش از قاعدگی

در طول فاز ۴، چی و خون برای آماده سازی شروع قاعدگی در حرکت هستند و این حرکت عمدتاً تحت تاثیر چی کبد و خون کبد است. علائم پیش از قاعدگی ممکن است در این فاز بروز کنند. به این نکته توجه داشته باشید که تمام علائم پیش از قاعدگی به دلیل رکود چی کبد نیست.

✔️  فاز ۱ بهترین زمان برای تقویت خون است، زیرا خون و چی در این زمان در حال کاهش هستند.
✔️  فاز ۲، بهترین زمان برای تغذیه خون و تقویت کلیه ها است.
✔️  در فاز ۳ نیز کلیه ها و کانال های حاکم، هدایتگر و نافذ باید تقویت شوند و رطوبت نیز در صورت وجود، باید برطرف و طحال نیز تقویت شود.
✔️  در فاز ۴ چی باید به حرکت در آید، خون، تقویت و رحم، گرم شود، سرما خارج شود و رطوبت- بلغم از بین برود.

 

  سیکل قاعدگی (پریودی)  سیکل قاعدگی (پریودی)

 سیکل قاعدگی (پریودی)

سیکل قاعدگی (پریودی): باید ها و نبایدها                                                                     سیکل قاعدگی (پریودی): باید ها و نبایدها 

 

سیکل قاعدگی (پریودی): تغذیه مناسب

                                                                         سیکل قاعدگی (پریودی): تغذیه مناسب

 

 

۰۲۱-۲۶۷۶۷۲۰۵

۰۹۱۰-۶۶۴۲۹۲۰

اینستاگرام: dr.abbas_ansari

نظر خود را بنویسید