درد تیرکشنده معده، عطش شدید به مایعات، تنفس بدبو، احساس گرما، بی قراری ذهنی، رفلاکس، یبوست و خشکی دهان در طب چینی مربوط به آتش معده یا Stomach- Fire است و علت آن مصرف مواد غذایی مثل افراط در مصرف گوشت قرمز مخصوصا به صورت کبابی و سرخ شده، ادویه جات زیاد، الکل، سیگار (که انرژی گرم دارد) و غذاهای چرب و سرخ شده مثل فست فودها می باشد. همچنین، از نظر از ذهنی- روانی افرادی که دچار خشم و ناکامی هستند، این علائم را نشان می‌دهند. در طب چینی می‌توان این مشکل را با طب سوزنی برطرف نمود. توصیه ما برای بهبود این وضعیت، حذف موارد گفته شده در بالا و نیز انجام مراقبه یا تن آرامی و ورزش برای کمک به وضعیت ذهنی- روانی می باشد.

 

درد معده

زبـان:‌ قرمـز‌ در‌ کناره‌ها‌ بـه‌ همراه‌ پوشـش‌ زردرنگ‌ و‌ خشـک‌ یا‌ زرد‌ تیره.
نبض:‌ تند‌ و‌ اندکی‌ سرریز‌ در‌ موقعیت‌ میانی‌ راست.
علائـم‌کلیـدی:‌ احسـاس‌ سـوزش‌ در‌ اپیگاسـتریوم،‌ عطش‌ به‌ همراه‌ میل‌ به‌ نوشـیدن‌ مایعات‌ سـرد،‌ پوشـش‌ ضخیـم‌ و‌ زرد،‌ زبـان‌ قرمز

ایـن‌ وضعیـت،‌ الگـوی‌ گرمـای‌ پـر‌ داخلـی‌ در‌ معـده‌ اسـت.‌ گرمـای‌ معـده‌ مایعـات‌ را‌ می‌سـوزاند؛‌ بنارایـن،‌ عطش‌ شـدید،‌ یبوسـت‌ و‌ خشـکی‌ زبـان‌ را‌ در‌ پی‌ خواهد‌ داشت.
گرمـا‌ باعـث‌ خـروج‌ خـون‌ از‌ کانـال‌ معـده‌ و‌ منجر‌ به‌ خونریـزی‌ لثه‌هـا‌ می‌شـود.‌ تـورم‌ و‌ درد‌ لثه‌هـا‌ ناشـی‌ از‌ صعـود‌ گرمـا‌ در‌ کانـال‌ معده‌ اسـت.
گرمـای‌ پـر،‌معـده‌ را‌ مسـدود‌ می‌کنـد‌ و‌ در‌ تداخـل‌ بـا‌ نـزول‌ چـی‌ معـده‌ قـرار‌ می‌گیـرد؛‌ از ایـن‌رو‌ برگشـت‌ 
محتویـات‌ معـده‌ به‌ مـری‌ (رفلاکـس‌گاسـتروازوفاژیال،)‌ تهـوع‌ و‌ اسـتفراغ‌ رخ‌ می‌دهـد.
‌مایعاتـی‌ کـه‌ بـه‌ دهـان‌ برمی‌گردنـد،‌ ترش‌ هسـتند،‌ زیـرا‌ گرمـا‌ مایعـات‌ معـده‌ را‌ تبخیـر‌ می‌کنـد.‌ دلیـل‌ گرسـنگی‌ بیـش‌ از‌ حـد،‌ گرمـای‌ معـده‌ اسـت.
در‌ مـورد‌ بلغـم-‌ آتـش،‌ بلغـم‌ بیشـتر‌ مسـدودکننده‌ اسـت‌ و‌ موجـب‌ احسـاس‌ گرفتگـی‌ در‌ اپیگاسـتریوم‌ و‌ قفسـه‌سـینه‌ می‌شـود.
بلغـم‌ و‌ آتش‌ در‌ معـده‌ می‌توانند‌ بر‌ ذهن‌ اثر‌ بگذارند‌ و‌ موجب‌ علائم‌ ذهنی‌ شـدید‌ مثل‌ مانیک‌ دپرسیو‌ گردند.
شـایان‌ توجه‌ اسـت‌ که‌ تظاهـرات‌ بالینی‌ فـوق‌ مربوط‌ به‌ گرمای‌ معده‌ هسـتند‌ که‌ نسـبت‌ به‌ آتش‌ معده‌ شـدت‌ کمتـری‌ دارنـد.‌ در‌ مـورد‌ آتـش‌ معـده،‌ علائـم‌ شـدید‌تر‌ هسـتند.‌ برای‌ مثـال،‌ خونریـزی‌ لثه‌ دیده‌ می‌شـود،‌ زبان‌ قرمزتـر‌ و‌ پوشـش‌ تیره‌تر‌ و‌ خشـک‌تر‌ اسـت.

آتـش‌ معـده‌ معمولاً‌ از‌ الگوهای‌ دیگـر،‌ مثل‌ رکود‌ چی‌ معده‌ مشتق‌ می‌شـود.

(برگرفته از کتاب مبانی جامع طب چینی، جلد سوم، فصل ۳۸

مترجم: دکتر عباس انصاری

 

مشاوره رایگان:

—————————————————–
📞۰۲۱-۲۶۷۶۷۲۰۵
📱۰۹۱۰۶۶۴۲۹۲۰
—————————————————–
www.LaserAcupuncture.ir
www.DoctorAnsari.com
www.AuriculoTherapy.ir
www.DoctorAnsari.ir

www.Instagram.com/dr.abbas_ansari

نظر خود را بنویسید