طب سوزنی و لیزرآکوپانکچر درمان های کل نگر هستند که بر تمام جنبه های ذهنی، روحی و جسمی انسان اثرات مثبت دارند. بیمار در جلسه دوم درمان، مشکل نگرانی، دلهره و اضطراب خود را با ما در میان گذاشتند. برای این مشکل، درمان با طب سوزنی و لیزرآکوپانکچر انجام شد و با همان یک جلسه، خوشبختانه ۹۵ درصد از مشکل ایشان برطرف گردید. بیمار در اصل برای مشکل دیگری ویزیت شده بودند و اکنون جلسه سوم درمان را پشت سر گذاشتند. امیدواریم این مشکل نیز به زودی برطرف شود.

نگرانی از دیدگاه طب سنتی چینی


نگرانـی‌ در‌ جامعـۀ‌ ما‌ یکی‌ از‌ شـایع‌ترین‌ علل‌ هیجانی‌ اسـت‌ کـه‌ موجـب‌ بیمـاری‌ می‌شـود.‌ نگرانـی‌، چـی‌ (انرژی حیاتی بدن) را‌ محصـور‌ می‌کنـد،‌ بـه‌ ایـن‌ معنـا‌ کـه‌ موجـب‌ رکـود‌ چی‌ می‌شـود‌ و‌ بـر‌ ریه‌هـا‌ و‌ طحـال‌ اثـر‌رمی‌گـذارد:‌ بـر‌ ریه‌ها‌ تأثیـر‌دارد،‌ زیـرا‌ هنگامـی‌که‌ فردی‌ نگران‌ اسـت،‌تنفس‌ وی‌ سـطحی‌ و‌ کـم‌عمـق‌ اسـت‌ و‌ بـر‌ طحـال‌ اثـر‌ دارد،‌ چراکـه‌این‌عضو‌ مسـئول‌ تفکر‌ و‌ اندیشـه‌ اسـت.‌

بـا این وجـود، نگرانی بر قلب نیز عمیقـا اثر می گذارد و موجـب رکود چی در قلب و قفسـۀ سـینه می شـود که منجـر به تپش قلب، احسـاس گرفتگی خفیف در قفسـۀ سـینه و بی خوابی می گردد.
توجـه داشـته باشـید کـه نگرانـی بـر کبـد نیـز تأثیر می گـذارد و ممکـن اسـت موجب صعود یانگ کبد شـود؛ «نگرانی موجـب صعود چی می شـود و بـر کبـد تأثیـر می گـذارد؛ کبـد بیـش فعـال می شـود و بـه طحـال هجـوم می برد.

غمگینی، سـوگ، اضطـراب و نگرانی در طولانی مدت می توانـند ذهـن را آشـفته کنـند کـه موجب پاییـن آمدن عملکـرد قلـب می شـود. ازآنجا کـه قلـب خـون را کنترل می کنـد، ایـن امـر در نهایـت منجر به کمبـود خون قلب خواهد شد (برگرفته از کتاب «مبانی جامع طب چینی»، جلد سوم، فصل ۳۲، مترجم: دکتر عباس انصاری).

بنابراین درمان این مشکل برای جلوگیری از بیماری ها و مشکلات متعاقب آن، ضروری است.

———————————-
۰۲۱-۲۶۷۶۷۲۰۵
۰۹۱۰۶۶۴۲۹۲۰
———————————-
www.LaserAcupuncture.ir
www.DoctorAnsari.com
www.DoctorAnsari.ir
اینستاگرام:
www.Insatgram.com/dr.abbas_ansari

———————————-
www.Insatgram.com/tebemokamel.dr.ansari

نظر خود را بنویسید