تاثیر لیزرآکوانکچر و طب سوزنی بر احساسات و هیجانات منفی

تاثیر لیزرآکوانکچر و طب سوزنی بر احساسات و هیجانات منفی

از دیدگاه طب چینی احساسات و هیجانات منفی عامل اصلی بیماری  محسوب می شوند. هر یک از احساسات باعث می شود که چی یا جریان انرژی بدن واکنش متفاوتی نشان…

ادامه مطلب