رینیت آلرژیک، سینوزیت و فتوداینامیک تراپی

رینیت آلرژیک، سینوزیت و فتوداینامیک تراپی

روش PDT یا فتوداینامیک تراپی، همراه با ماده حساس به نور (فتوسنسیتایزر) در ترکیب با لیزر، درمان موثری برای افرادیست که دچار سینوزیت و رینیت آلرژیک هستند. نمونه بالینی آقای هادی نوبخت از قم، از کودکی دچار سینوزیت و رینیت آلرژیک بودند. ایشان ترشحات غلیظ زرد رنگ داشتند که باعث انسداد همیشگی یکی از مجرا